โครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงานนอก ทร.
น.ท.วิริยะ เหลืองอร่าม หน.พยากรณ์อากาศ กอต.อศ.


ผลงานวิจัยร่วม

    น.ท.วิริยะ เหลืองอร่าม หน.พยากรณ์อากาศ กอต.อศ. ได้เข้าร่วม "โครงการจัดทำระบบประเมิน ติดตามและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่ง เพื่อการบริหารจัดการชายฝั่ง" ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน จ.ภูเก็ต ดำเนินการวิจัยโดยสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระยะเวลาดำเนินโครงการประมาณ 1 ปี สิ้นสุดโครงการเมื่อ 30 พ.ย.58 ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการอนุมัติเอกสารเพื่อเผยแพร่โครงการฯ โดยมีหน้าที่ในโครงการฯ ดังนี้
     - ประสานงานและอำนวยการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง ตั้งแต่กระบวนการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมอุณหภูมิ ติดตั้ง Hardware คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประกอบอื่นๆ
     - ประสานสานอำนวยความสะดวก และศึกษาขั้นตอนการติดตั้งและใช้งานแบบจำลองเพื่อการพยากรณ์คลื่น MASNUM (Laboratory of Marine Science and Numerical Modeling) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยกลุ่มนักวิจัยชาวจีน และแบบจำลอง POM (Princeton Ocean Model) ที่ปรับปรุงและพัฒนา Source Code ให้สามารถทำงานคู่ขนาน (Coupling) กับแบบจำลองคลื่น MASNUM แล้วทำให้ผลการจำลองปรากฎการณ์ในทะเลมีความถูกต้องแม่นยำสูงชึ้น รวมทั้งมีหน้าที่จัดทำคู่มือและขั้นตอนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบระบบต่อไป


ผลที่ได้จากโครงการ

    ผลการพยากรณ์คลื่นจากแบบจำลอง MASNUM ทิศทางและความเร็วของกระแสน้ำ การยกตัวของผิวหน้าน้ำทะเล และอุณหภูมิน้ำทะเลที่ระดับความลึกต่างๆ จากแบบจำลอง POM Cupling with MASNUM

ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับ ทร.

    1. ใช้ผลการพยากรณ์คลื่นและการยกตัวของผิวหน้าน้ำทะเลเป็นแหล่งข้อมูลทางเลือกในการสนับสนุนการพยากรณ์อากาศและการแจ้งเตือนภัย โดยพิจารณาควบคู่กับแบบจำลองที่ใช้ใน กอต.อศ. โดยสามารถเยื่ยมชมผลของโครงการได้ที่เว็บไซต์ http://61.90.186.190/thailand/results.jps
    2. หากมีการวิจัยต่อยอดโครงการโดยเพิ่มความละเอียดในการพยากรณ์ ปรับแต่งรูปแบบการแสดงผลจะสามารถนำข้อมูล กระแสน้ำ อุณหภูมิ ความเค็ม และปัจจัยทางสมุทรศาสตร์ฟิสิกส์อื่นๆ มาใช้สนับสนุนปฏิบัติการใต้น้ำ ไม่ว่าจะเป็น การปราบเรือดำน้ำ การกวาด/วางทุุ่นระเบิด เรือดำน้ำ ฯลฯ ได้ทันที

internet browser