มาตรฐานการสร้างแผนที่เดินเรือ
ลำดับที่
รายการ
DOWNLOAD
1.
 มาตรฐานข้อกำหนดสำหรับแผนที่เดินเรือสากล และรายละเอียดคุณลักษณะแผนที่เดินเรือ , IHO S-4 Regulations for International (INT) Chart and Chart Specifications of the IHO
ดาวน์โหลด
2.
 มาตรฐานสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในแผนที่เดินเรือกระดาษ , IHO INT1 Symbols and Abbreviations used on paper Charts
ดาวน์โหลด
3.
 มาตรฐานขอบระวางแผนที่ และการแบ่งย่อยขอบระวาง เส้นกริด และมาตราส่วน, IHO INT2 Borders, Graduation, Grids and Linear Scales
ดาวน์โหลด
4.
 มาตรฐานการใช้สัญลักษณ์และอักษรย่อ, IHO INT3 Use of Symbols and Abbreviations
ดาวน์โหลด
5.
 มาตรฐานการถ่ายโอนข้อมูลอุทกศาสตร์ในรูปแบบดิจิทัล, IHO S-57 IHO Tranfer Standard for Digital Hydrographic Data
ดาวน์โหลด
6.
 มาตรฐานการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของแผนที่ ENC, IHO S-58 ENC Validation Checks
ดาวน์โหลด
7.
 มาตรฐานการเข้ารหัสแผนที่ ENC, IHO S-63 IHO Data Protection Scheme
ดาวน์โหลด
8.
 มาตรฐานคำแนะนำการผลิต การแก้ไขปรับปรุง แะการให้บริการแผนที่ ENC , IHO S-65 ENCs : Production, Maintenance and Distribution Guidance
ดาวน์โหลด