มาตรฐานเครื่องช่วยการเดินเรือ ฉบับที่ ๑
An IALA Standard is a part of a framework, the implementation of which by all coastal states will harmonise Marine Aids to Navigation worldwide.

มาตรฐานเครื่องช่วยการเดินเรือ
IALA STANDARDS

มาตรฐาน IALA ที่ 1010 การวางแผนและข้อกำหนดการให้บริการด้านเครื่องช่วยการเดินเรือ , S1010 Marine Aids to Navigation Planning And Service Requirementsd
มาตรฐาน IALA ที่ 1020 ออกแบบ และส่งมอบเครื่องช่วยการเดินเรือ , S1020 Marine Aids to Navigation Design and Delivery
มาตรฐาน IALA ที่ 1030 บริการระบบวิทยุเพื่อการเดินเรือ , S1030 Radionavigation Services
มาตรฐาน IALA ที่ 1040 บริการจราจรทางน้ำ, S1040 Vessel Traffic Services
มาตรฐาน IALA ที่ 1050 การฝึกอบรมและประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถ , S1050 Training and Certification
มาตรฐาน IALA ที่ 1060 เทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล , S1060 Digital Communication Technologies
มาตรฐาน IALA ที่ 1070 การบริการสารสนเทศ , S1070 Information Services