ตำราสอบเลื่อนฐานะ วิชาระเบียบข้อบังคับ
ลำดับที่
รายการ
ผู้แต่ง
วัน / เดือน / ปี ที่จัดพิมพ์
DOWNLOAD
1.
   ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการทหารพักราชการ พ.ศ. 2528
กระทรวงกลาโหม
๒๑ ก.ค.๒๕๒๘
ดาวน์โหลด
2.
   ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการเข้าสมาคม เข้าศึกษา หรือบอกความในราชการ พ.ศ.2510
กระทรวงกลาโหม
๒๐ ก.ค.๒๕๑๐
ดาวน์โหลด
3.
   ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.2507
กระทรวงกลาโหม
๒๒ ม.ค.๒๕๕๘
ดาวน์โหลด
4.
   ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการตัด งด และจ่ายเงินเดือน พ.ศ.2504
กระทรวงกลาโหม
๒๕ ม.ค.๒๕๐๔
ดาวน์โหลด
5.
   ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตำแหน่งข้าราชการกลาโหม พ.ศ.2502
กระทรวงกลาโหม
๑๔ ธ.ค.๒๕๐๒
ดาวน์โหลด
6.
   ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการรายงานด่วน พ.ศ.2557
กองทัพเรือ
๒๑ ส.ค.๒๕๕๗
ดาวน์โหลด
7.
   ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการลงทัณฑ์ทหารขาดหนี่ราชการ พ.ศ.2528
กระทรวงกลาโหม
๑๘ ก.ย.๒๕๒๘
ดาวน์โหลด
8.
   ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการลา พ.ศ.2555
กระทรวงกลาโหม
๒๘ ธ.ค.๒๕๕๕
ดาวน์โหลด
9.
   ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการสั่งการและประชาสัมพันธ์ พ.ศ.2557
กระทรวงกลาโหม
๒๘ ธ.ค.๒๕๕๗
ดาวน์โหลด
10.
   ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการสั่งการและประชาสัมพันธ์ พ.ศ.2527
กระทรวงกลาโหม
๑๖ ก.ค.๒๕๒๗
ดาวน์โหลด
11.
   ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยตำแหน่งและการเทียบตำแหน่งบังคับบัญชา ข้าราชการกลาโหม พ.ศ.2501
กระทรวงกลาโหม
๒๗ ส.ค.๒๕๐๑
ดาวน์โหลด
12.
   ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.2550
กระทรวงกลาโหม
๑๔ ก.พ.๒๕๕๐
ดาวน์โหลด
13.
   ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการคำนวณวันหนีราชการของทหาร พ.ศ.2497
กระทรวงกลาโหม
๑๔ พ.ย.๒๔๙๗
ดาวน์โหลด
14.
   ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จประจำปีของข้าราชการทหาร พ.ศ.2544
กระทรวงกลาโหม
๒๕ มิ.ย.๒๕๔๔
ดาวน์โหลด
15.
   ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการรายงานตนเอง พ.ศ.2512
กองทัพเรือ
๒๒ ส.ค.๒๕๔๕
ดาวน์โหลด
16.
   ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการปกครองบังคับบัญชาและกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยตันสังกัดกับหน่วยปกครอง พ.ศ.2521
กองทัพเรือ
๑๘ เม.ย.๒๕๒๑
ดาวน์โหลด
17.
   ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการปลดออกจากราชการ ไม่รับสมัครต่อ งดบำเหน็จประจำปี และถอดยศ สำหรับทหารประจำการต่่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2524
กองทัพเรือ
๓๑ ส.ค.๒๕๒๔
ดาวน์โหลด
18.
   ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการเลื่อนฐานะนายทหารประทวน พ.ศ.2557
กองทัพเรือ
๑๐ ก.ย.๒๕๕๗
ดาวน์โหลด