เอกสารคู่มือ ตำรา กรมอุทกศาสตร์
ลำดับที่ รายการ ผู้แต่ง วัน / เดือน / ปี ที่จัดพิมพ์ DOWNLOAD
1.
   คู่มือเครื่องหมายทางเรือ (IALA 2014)
(IALA 2014)
2014 ครั้งที่ 7
ดาวน์โหลด
2.
   ตำราตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์
กองเครื่องหมายทางเรือ
-
ดาวน์โหลด
3.
   ตำราระบบทุ่นเครื่องหมายทางเรือ และเครื่องหมายทางเรืออื่นๆ
กองเครื่องหมายทางเรือ
-
ดาวน์โหลด
4.
   ตำราระบบควบคุมติดตามระยะไกลและสารสนเทศเครื่องหมายทางเรือ (AIS) 2554
กองเครื่องหมายทางเรือ
นาวาเอก อดิเรก มหันตกาศรี
ดาวน์โหลด
5.
   ทำเนียบไฟ และทุ่นในน่านน้ำไทย 2013
กองเครื่องหมายทางเรือ
พ.ศ.2556
ดาวน์โหลด
6.
   อัตราแผนที่และบรรณสารการเดินเรือ พ.ศ.2560
กองอุปกรณ์การเดินเรือ
พ.ศ.2546
ดาวน์โหลด
7.
   อัตราเครื่องมือเดินเรือ พ.ศ.2561
กองอุปกรณ์การเดินเรือ
พ.ศ.2561
ดาวน์โหลด
8.
   แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
กองสร้างแผนที่
ที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์ พ.ศ.2558
ดาวน์โหลด
9.
   ตะเกียง TRB_400
กองเครื่องหมายทางเรือ
-
ดาวน์โหลด
10.
   ตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (บรรยายสรุป)
กองเครื่องหมายทางเรือ
-
ดาวน์โหลด
11.
   คู่มือเครื่องหมายทางเรือ (NAVGUIDE)
กองเครื่องหมายทางเรือ
ที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์ พ.ศ.2561
ดาวน์โหลด
12.
   คู่มือเทคนิคกฎหมายทะเลสำหรับนายทหารอุทกศาสตร์
คณะทำงานด้านเทคนิคกฏหมายทะเล
ที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์ พ.ศ.2555
ดาวน์โหลด
13.
   หนังสือเครื่องหมายช่วยการเดินเรือ
กองเครื่องหมายทางเรือ
ที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์ พ.ศ.2548
ดาวน์โหลด
14.
   หนังสือเดินเรือ
พลเรือโท จรินทร์ บุญเหมาะ
ที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์ พ.ศ.2559
ดาวน์โหลด
15.
   หนังสือเดินเรือดาราศาสตร์
พลเรือตรี จรินทร์ บุญเหมาะ
ที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์ พ.ศ.2556
ดาวน์โหลด
16.
   หนังสือประวัติกรมอุทกศาสตร์
คณะทำงานจัดทำหนังสือประวัติกรมอุทกศาสตร์
ที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์ พ.ศ.2557
ดาวน์โหลด
17.
   หนังสือแผนที่เดินเรือ
คณะทำงานจัดทำหนังสือแผนที่เดินเรือ
ที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์ พ.ศ.2549
ดาวน์โหลด
18.
   หนังสือพจนานุกรมศัพท์อุทกศาสตร์
คณะทำงานจัดทำหนังสือพจนานุกรมศัพท์อุทกศาสตร์
ที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์ พ.ศ.2560
ดาวน์โหลด
19.
   ระดับน้ำในน่านน้ำไทย
คณะทำงานจัดทำหนังสือระดับน้ำ
ที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์ พ.ศ.2550
ดาวน์โหลด
20.
   เรือหลวงพฤหัสบดี
คณะทำงานจัดทำหนังสือ ร.ล.พฤหัสบดี
ที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์ พ.ศ.2552
ดาวน์โหลด
21.
   เวลามาตรฐานประเทศไทย
คณะทำงานจัดทำหนังสือเวลามาตรฐาน
ที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์ พ.ศ.2553
ดาวน์โหลด
22.
   อุตุนิยมวิทยาทางทะเล
คณะทำงานจัดทำหนังสืออุตุนิยมวิทยาทางทะเล
ที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์ พ.ศ.2551
ดาวน์โหลด
23.
   มาตรฐานองค์การอุทกศาสตร์สากล ลำดับที่ ๑๐๐
คณะทำงานจัดทำหนังสือที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์
ที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์ พ.ศ.2562
ดาวน์โหลด
24.
   ประวัติสถานีอุทกศาสตร์หัวหิน และงานบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลจากหนังสือประวัติกรมอุทกศาสตร์ หน้า ๙๖-๑๐๐
-
ดาวน์โหลด
25.
   โครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์
คณะทำงานจัดทำหนังสือที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์
ที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์ พ.ศ.2563
ดาวน์โหลด
26.
   คู่มือเครื่องหมายทางเรือ (IALA 2018)
(IALA 2018)
-
ดาวน์โหลด
27.
   สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
กองบริหารพัสดุ.อศ.
-
ดาวน์โหลด
28.
   คู่มือปฏิบัติการสร้างแผนที่เดินเรือ
กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์
-
ดาวน์โหลด
29.
   สัญลักษณ์, อักษรย่อ, คำศัพท์ ที่ใช้ในแผนที่เดินเรือไทย
บรรณาธิกรครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๓
-
ดาวน์โหลด
30.
   คู่มือการใช้งาน S57composerV3.0
แผนกแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์
-
ดาวน์โหลด
31.
   S-57 31ApAch1
IHO
-
ดาวน์โหลด
32.
   S-57 31ApAch2
IHO
-
ดาวน์โหลด
33.
   S-57 20ApB1
IHO
-
ดาวน์โหลด
34.
   คู่มือเครื่องหมายทางเรือของ (IALA)
IALA
-
ดาวน์โหลด
35.
   พจนานุกรมศัพท์อุทกศาสตร์
ที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนา
กรมอุทกศาสตร์
๑๖ ม.ค.๒๕๖๐
ดาวน์โหลด
36.
   หนังสือที่ระลึก 100 ปี กรมอุทกศาสตร์
ที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนา
กรมอุทกศาสตร์
๑๖ ม.ค.๒๕๖๔
ดาวน์โหลด