เอกสาร หนังสือ คู่มือ ตำรา สอบเลื่อนฐานะ กรมอุทกศาสตร์
ลำดับที่ รายการ ผู้แต่ง วัน / เดือน / ปี ที่จัดพิมพ์ DOWNLOAD
1.
   แนวทางปฏิบัติการใช้ข้อมูลนิติบุคคลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e – GP)
กรมบัญชีกลาง
๑๑ ก.พ.๖๕
ดาวน์โหลด
2.
   อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
กรมบัญชีกลาง
๓๑ ม.ค.๖๕
ดาวน์โหลด
๓.
   การคืนหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า
กรมบัญชีกลาง
๑๙ ต.ค.๖๔
ดาวน์โหลด
๔.
   การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
กรมบัญชีกลาง
๒๒ ก.ย.๖๔
ดาวน์โหลด
๕.
   มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19
กรมบัญชีกลาง
๖ ส.ค.๖๔
ดาวน์โหลด
๖.
   การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง
กรมบัญชีกลาง
๑๔ มิ.ย.๖๔
ดาวน์โหลด
๗.
   แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
กรมบัญชีกลาง
๑๓ พ.ค.๖๔
ดาวน์โหลด
๘.
   แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอการกำหนดผมงานการระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุฯ
กรมบัญชีกลาง
๑๘ พ.ค.๖๓
ดาวน์โหลด
๙.
   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมบัญชีกลาง
๑๐ ก.ย.๖๓
ดาวน์โหลด
๑๐.
   ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง
กรมบัญชีกลาง
๒๓ ก.ค.๖๒
ดาวน์โหลด
๑๑.
   การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติม เกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา
กรมบัญชีกลาง
๑๒ มี.ค.๖๒
ดาวน์โหลด
๑๒.
   การซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 183
กรมบัญชีกลาง
๒๒ ก.พ.๖๒
ดาวน์โหลด
๑๓.
   หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับเงินที่มีผู้มอบให้หน่วยงานของรัฐโดยมีวัตถุประสงค์
กรมบัญชีกลาง
๑๘ ก.พ.๖๒
ดาวน์โหลด
๑๔.
   แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ
กรมบัญชีกลาง
๕ ก.พ.๖๒
ดาวน์โหลด
๑๕.
   ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่องข้อตกลงคุณธรรมหรือนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตฯ
กรมบัญชีกลาง
๑ ก.พ.๖๒
ดาวน์โหลด
๑๖.
   ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาฯ
กรมบัญชีกลาง
๓๑ ม.ค.๖๒
ดาวน์โหลด
๑๗.
   แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
กรมบัญชีกลาง
๓ ต.ค.๖๑
ดาวน์โหลด
๑๘.
   ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตฯ
กรมบัญชีกลาง
๒๘ ก.ย.๖๑
ดาวน์โหลด
๑๙.
   ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ
กรมบัญชีกลาง
๒๑ ก.ย.๖๑
ดาวน์โหลด
๒๐.
   แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า
กรมบัญชีกลาง
๒๕ มิ.ย.๖๑
ดาวน์โหลด
๒๑.
   ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับวันเปิดซอง
กรมบัญชีกลาง
๑๓ มิ.ย.๖๑
ดาวน์โหลด
๒๒.
   แนวทางปฏิบัติในการจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายรายหรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย
กรมบัญชีกลาง
๔ มิ.ย.๖๑
ดาวน์โหลด
๒๓.
   ข้อหารือเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์กรณีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
กรมบัญชีกลาง
๓๑ พ.ค.๖๑
ดาวน์โหลด
๒๔.
   แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท 2
กรมบัญชีกลาง
๒๒ พ.ค.๖๑
ดาวน์โหลด
๒๕.
   ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง”ฯ
กรมบัญชีกลาง
๔ มิ.ย.๖๑
ดาวน์โหลด
๒๖.
   ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ
กรมบัญชีกลาง
๗ พ.ค.๖๑
ดาวน์โหลด
๒๗.
   ซ้อมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่ง
กรมบัญชีกลาง
๒๖ เม.ย.๖๑
ดาวน์โหลด
๒๘.
   แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
กรมบัญชีกลาง
๙ เม.ย.๖๑
ดาวน์โหลด
๒๙.
   แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
กรมบัญชีกลาง
๑๔ มี.ค.๖๑
ดาวน์โหลด
๓๐.
   การกำหนดระยะเวลายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิ์เป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
กรมบัญชีกลาง
๑๙ ก.พ.๖๑
ดาวน์โหลด
๓๑.
    แนวทางการปฏิบัติในการจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการถอนคืนรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ
กรมบัญชีกลาง
๑๗ ม.ค.๖๑
ดาวน์โหลด
๓๒.
   การกำหนดแบบขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
กรมบัญชีกลาง
๒๙ ธ.ค.๖๐
ดาวน์โหลด
๓๓.
   การกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน
กรมบัญชีกลาง
๒๙ ธ.ค.๖๐
ดาวน์โหลด
๓๔.
   การตรวจสอบรายชื่อที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาฯ
กรมบัญชีกลาง
๑๒ ธ.ค.๖๐
ดาวน์โหลด
๓๕.
   การดำเนินการกรณีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว
กรมบัญชีกลาง
๒๘ พ.ย.๖๐
ดาวน์โหลด
๓๖.
   แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 128
กรมบัญชีกลาง
๒๘ พ.ย.๖๐
ดาวน์โหลด
๓๗.
   การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐฯ
กรมบัญชีกลาง
๑๐ ต.ค.๖๐
ดาวน์โหลด
๓๘.
   การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง
กรมบัญชีกลาง
๘ ก.ย.๖๐
ดาวน์โหลด
๓๙.
   การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง
กรมบัญชีกลาง
๘ ก.ย.๖๐
ดาวน์โหลด
๔๐.
   การกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม
กรมบัญชีกลาง
๒๔ ส.ค.๖๐
ดาวน์โหลด
๔๑.
   แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
กรมบัญชีกลาง
๒๔ ส.ค.๖๐
ดาวน์โหลด
๔๒.
   แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง
๖ ม.ค.๕๙
ดาวน์โหลด
๔๓.
   แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค
กรมบัญชีกลาง
๕ มิ.ย.๖๑
ดาวน์โหลด
๔๔.
   พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
กรมบัญชีกลาง
-
ดาวน์โหลด
๔๕.
   ระเบียบ กค. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
กรมบัญชีกลาง
-
ดาวน์โหลด