รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ TOR
ปี งป.๖๖
ลำดับที่
เรื่อง
ผู้วิจารณ์
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการวิจารณ์
แก้ไขผลการวิจารณ์
2.
ขอชี้แจงข้อวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กส์จัดซื้อเครื่อง AIS AtoN Transponder Unit
บริษั เอส.ดี.เอ. กรุ๊ป จำกัด
26 พ.ย.65
2 ธ.ค.65
ผลการแก้ไข
1.
ขอชี้แจงข้อวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กส์จัดซื้อเครื่อง AIS AtoN Transponder Unit
บริษั จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด
26 พ.ย.65
2 ธ.ค.65
ผลการแก้ไข
ปี งป.๖๕
ลำดับที่
เรื่อง
ผู้วิจารณ์
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการวิจารณ์
แก้ไขผลการวิจารณ์
4.
ขอชี้แจงข้อวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กส์จัดซื้อระบบพยากรณ์สถาวะแวดล้อมทางสมุทรศาสตร์
บริษั เซอแม็กซ์
16 ธ.ค.64
2 ธ.ค.64
ผลการแก้ไข
3.
ขอชี้แจงข้อวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กส์จัดซื้อระบบวิทยุค่าอก้พิกัดตำบลที่ DGNSS
บริษั เซอแม็กซ์
29 พ.ย.64
2 ธ.ค.64
ผลการแก้ไข
2.
ขอชี้แจงข้อวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กส์จัดซื้อระบบวิทยุค่าอก้พิกัดตำบลที่ DGNSS
บริษัทจิรนที แอสโซซิเอสท์
29 พ.ย.64
2 ธ.ค.64
ผลการแก้ไข
1.
ขอชี้แจงข้อวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กส์จัดซื้อระบบวิทยุค่าอก้พิกัดตำบลที่ DGNSS
บริษั โซลูชั่นส์ เมคเกอร์ จำกัด
29 พ.ย.64
2 ธ.ค.64
ผลการแก้ไข
ปี งป.๖๔
ลำดับที่
เรื่อง
ผู้วิจารณ์
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการวิจารณ์
แก้ไขผลการวิจารณ์
5.
ชี้แจงข้อวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อทุนสำรวจทางสมุทรศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e- bidding) ครั้งที่ ๓
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีดีเอส จีโอเทค
20 ม.ค.64
-
ผลการแก้ไข
4.
ชี้แจงข้อวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบรายงานสภาพเพื่อจัดการสภาพห้วงอากาศ (MET for ATM)
บริษัท เมทลิงค์ อินโฟ จำกัด
29 ธ.ค.63
28 ธ.ค.63
ผลการแก้ไข
3.
ชี้แจงข้อวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบพยากรณ์อากาศและสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา
บริษัท เมทลิงค์ อินโฟ จำกัด
29 ธ.ค.63
28 ธ.ค.63
ผลการแก้ไข
2.
ชี้แจงข้อวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบพยากรณ์อากาศและสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา
บริษัท เมทลิงค์ อินโฟ จำกัด
23 ธ.ค.63
18 ธ.ค.63
ผลการแก้ไข
1.
ชี้แจงข้อวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อทำระบบรายงานสภาพอากาศเพื่อการจัดการการห้วงอากาศ (MET for ATM)
บริษัท เมทลิงค์ อินโฟ จำกัด
23 ธ.ค.63
18 ธ.ค.63
ผลการแก้ไข
ปี งป.๖๓
ลำดับที่
เรื่อง
ผู้วิจารณ์
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการวิจารณ์
แก้ไขผลการวิจารณ์
4.
ขอชี้แจงข้อวิจารณ์และนำเสนอร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องหาตำบลที่ด้วยดาวเทียมระบบ GNSS สำหรับขยายโครงข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท สรณัฐ กรุ๊ป จำกัด
4 มี.ค.63
-
ผลการแก้ไข
3.
ชี้แจงข้อวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อระบบอุตุนิยมวิทยาประจำเรือ
บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด
27 ก.พ.63
3 มี.ค.63
ผลการแก้ไข
2.
ชี้แจ้งข้อวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องหาตำบลที่ด้วยดาวเทียมระบบ GNSS สำหรับขยายโครงข่าย
บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
25 ก.พ.63
1 มี.ค.63
ผลการแก้ไข
1.
ชี้แจงข้อวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบอุตุนิยมวิทยาประจำเรือ
บริษัท พัฒนาอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
12 ก.พ.63
17 ก.พ.63
ผลการแก้ไข
ปี งป.๖๒
ลำดับที่
เรื่อง
ผู้วิจารณ์
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการวิจารณ์
แก้ไขผลการวิจารณ์
2.
ชี้แจงข้อวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบพยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์ตามชั้นความลึก ระยะที่ ๒
บริษัท ท๊อปฟ์ มิลิแทรี่ แอนด์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด
29 พ.ย.61
3 ธ.ค.61
ผลการแก้ไข
1.
ชี้แจงข้อวิจารณ์ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการประกวดราคาซื้อระบบพยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์ตามชั้นความลึก ระยะที่ ๒
บริษัท ท๊อปฟ์ มิลิแทรี่ แอนด์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด
15 พ.ย.61
3 ธ.ค.61
ผลการแก้ไข
ปี งป.๖๑
ลำดับที่
เรื่อง
ผู้วิจารณ์
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการวิจารณ์
แก้ไขผลการวิจารณ์
11.
ชี้แจงข้อวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบหยั่งน้ำด้วยเสียงสะท้อนชนิดหลายลำคลื่นแบบไม่ประจำที่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ซี.แมชีนเนอรี่
5 ก.พ.61
30 ม.ค.61
ผลการแก้ไข
10.
ชี้แจงข้อวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบหยั่งน้ำด้วยเสียงสะท้อนชนิดหลายลำคลื่นแบบไม่ประจำที่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีดีเอส จีโอเทค
5 ก.พ.61
30 ม.ค.61
ผลการแก้ไข
9.
ชี้แจงข้อวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบหยั่งน้ำด้วยเสียงสะท้อนชนิดหลายลำคลื่นแบบไม่ประจำที่
บริษัท สรณัฐ กรุ๊ป จำกัด
5 ก.พ.61
30 ม.ค.61
ผลการแก้ไข
8.
ชี้แจงข้อวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบหยั่งน้ำด้วยเสียงสะท้อนชนิดหลายลำคลื่นแบบไม่ประจำที่
-
-
-
ผลการแก้ไข
7.
ชี้แจงข้อวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบหยั่งน้ำด้วยเสียงสะท้อนชนิดหลายลำคลื่นแบบไม่ประจำที่
-
-
-
ผลการแก้ไข
6.
ประกวดราคาซื้อกล้องสองตาขนาด 7X50 แบบไม่มีเข็มทิศ
-
-
-
ผลการแก้ไข
5.
ประกวดราคาซื้อกล้องสองตาขนาด 7X50 มีเข็มทิศ
-
-
-
ผลการแก้ไข
4.
ประกวดราคาซื้อระบบภูมิสารสนเทศการปฎิบัติการทางทหาร (GIS Military Operation)
-
-
-
ผลการแก้ไข
3.
ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความเร็วลมติดตั้งประจำที่แบบมีส่วนเคลื่อนไหว (ชนิดต่อเชื่อมระบบอำนวยการรบ)
-
-
-
ผลการแก้ไข
2.
ประกวดราคาซื้อระบบหยั่งน้ำด้วยเสียงสะท้อนชนิดหลายลำคลื่นแบบไม่ประจำที่
-
-
-
ผลการแก้ไข
1.
ประกวดราคาซื้อระบบหยั่งน้ำด้วยเสียงสะท้อนชนิดหลายลำคลื่นแบบไม่ประจำที่
-
-
-
ผลการแก้ไข