มาตรฐานการสำรวจทางอุทกศาสตร์
ลำดับที่
รายการ
DOWNLOAD
1.
 มาตรฐานการสำรวจทางอุทกศาสตร์ ,IHO S-44 International Hydrographic Organization Standards for Hydrographic Surveys
ดาวน์โหลด
2.
 คู่มือการสำรวจทางอุทกศาสตร์ ,IHOC - 13 Manual on Hydrography
ดาวน์โหลด
3.
 มาตรฐานนักสำรวจทางอุทกศาสตร์ชั้น A ,IHO S-5A Standards of Competence for Category "A" Hydrographic Surveyors
ดาวน์โหลด
4.
 มาตรฐานนักสำรวจทางอุทกศาสตร์ชั้น B ,IHO S-5B Standards of Competence for Category "B" Hydrographic Surveyors
ดาวน์โหลด
5.
 คำแนะนำในการประกันคุณภาพข้อมูลอุทกศาสตร์ ,Hydrographic Quality Assurance Intructions for Hydrographic Surveys : HQALs
ดาวน์โหลด